ՀՀ, ք. Երևան

luisa.gasparyan83@gmail.com

Ամուսնացած է, ունի երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2022 (սեպտեմբեր) – առ այսօր – Սանկտ-Պետերբուրգի պետական համալսարան, արտասահմանյան գրականության ամբիոնի դոկտորանտ 

2014-2015 – Հայաստանի ամերիկյան համալսարան, թարգմանության տեսության բաժին 

2006-2010 – Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, ասպիրանտուրա (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Համարժեքության խնդիրը Մովսես Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» երկի անգլերեն թարգմանության մեջ», պաշտպանել է 2010թ-ին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի կոչում)

2004-2006 – Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, մագիստրատուրա

2000-2004 – Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, բակալավր

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2023թ. – Ռոստովի պետական համալսարան (staff mobility program), “Cultural Studies and Literature” խորագրով դասախոսություն 

2017-ից առ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գիտաշխատող

2020-2022 – Եվրասիա միջազգային համալսարան, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, դասախոս

2011- 2017 – Երևանի պետական համալսարան, Ռոմանագերմանական ֆակուլտետ, Անգլիական բանասիրության ամբիոն, դասախոս

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն (B1-B2)

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader, MS TEAMS

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Համեմատական գրականություն, Թարգմանության տեսություն, Cultural Studies. 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն) 

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային 20-ից ավել գիտաժողովների

(Ռուսաստանի Դաշնություն, Իտալիա, Մեծ Բրիտանիա, Չեխիա, Լեհաստան) 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ 

2000թ. – Մեծ Բրիտանիա, Լոնդոն, Սթենֆորդի համալսարան, անգլերեն լեզու և գրականություն

2004թ. – Իտալիա, Պերուջիա, Պերուջիայի համալսարան, իտալերեն լեզու և գրականություն

2021թ. – Բրիտանական խորհուրդ, «Understanding Lesson Planning» խորագրով վերապատրաստում

2023թ. – Սանկտ-Պետերբուգի պետական համալսարան, արտասահմանյան գրականություն և տեսություն

Դեկավարել է ավելի քան 20 դիպլոմային և մագիստրոսական թեզեր   

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ 

 1. Insights into Translation of Ancient Historiography, Journal of Translation and Interpretation, Vol. 15, No. 1, 2022, pp. 15-22. http://www.skase.sk/JTI22index.html 
 2. Об особенности переводов армянской исторической литературы V века, золотой V век армянской культуры. Достижения. Мировое значение, сборник статьей, М., ИМЛИ, 2022г.  с. 453-463. 
 3. Artsakh in the Western Travelogues (up until the late 19th c.), Y., Review of Armenian Studies, 2022 N3 (30), pp. 172-182. http://haygithimnadram.am/journals.php?p=2&arch=&id=&langid=1 
 4. Ghevond Alishan’s Literary Activity through the Light of Russian Interpretations, Y., “Katchar Scientific Periodical”, N2, 2021, pp. 66-78. http://katchar.isec.am/am/Համարների-արխիվ/ 
 5. Հ. Ղևոնդ Ալիշան թարգմանիչ. «Հայոց Երգք ռամկականք»-ի անգլերեն թարգմանության շուրջ, Միջազգային գիտաժողով նվիրված ծննդյան Հ. Ղևոնդ Ալիշանի 200 -ամյակին, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, N1-2, 2021, էջ 77-86: 
 6. Հ. Ղևոնդ Ալիշան թարգմանիչ. «Հայոց Երգք ռամկականք»-ի անգլերեն թարգմանության շուրջ, Միջազգային գիտաժողովի նվիրված ծննդյան 200 -ամյակին, Սուրբ Ղազար, Վենետիկ, 2021: 
 7. Insights into Literary Translation and Its Aesthetic Equivalence, Eurasian International University Bulletin, Yerevan, 2021, N1, pages 88-99. https://banber.eiu.am/index.php/banber/issue/archive 
 8. ЛЕКСИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ СООТВЕТСТВИЯ В ПЕРЕВОДЕ ПОЭЗИИ В. МАЯКОВСКОГО НА АРМЯНСКИЙ ЯЗЫК https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45637409 (2021) 
 9. The Portrait of Mkrtich Khrimyan in H. Lynch’s Travelogue, Yerevan, “Review of Armenian Studies”, N 2 (23), 2020, pp. 222- 232. http://haygithimnadram.am/journals.php?p=2&arch=&id=&langid=1 
 10. Հովհ. Թումանյան. Թարգմանիչը և տեսաբանը, Հովհաննես Թումանյան – 150 (Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու), Երևան, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, 2020, էջ 464-471: 
 11. On the Methods of Translating Culturally Marked Units, Foreign Languages for Special Purposes, Yerevan, Yerevan State University Press, 2019 N 8 (17) pages 68-83.  http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2020/01/Gasparyan-L.Matevosyan-A.Ghonyan-M..pdf  
 12. On the Translation of the Sacred Quotations from the 5th century Armenian Historiography / Review of Armenian Studies, 2019, 3(21), 171-181. http://haygithimnadram.am/journals.php?p=1&arch=&id=&langid=1 
 13. Ժամանակակից ֆենթըզին Զ. Ռոուլինգի “Հարրի Փոթեր” ստեղծագործության լույսի ներքո, Ե., «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N 2 (25), 2018, էջ 163-170:  http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2018/12/18.L.GASPARYAN.pdf 
 14. Պատմական իրակությունների համարժեք թարգմանության խնդիրը հինգերորդ դարի հայ պատմագրության մեջ, Ե., «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում», N 1(24), 2018, էջ 228 – 235:  http://publications.ysu.am/wp-content/uploads/2018/06/25.L.GASPARYAN.pdf 
 15. “Literary Review on Gohar Karagozyan’s Book “The Armenian World in Tournefort’s Travelogue “A Voyage into Levant”, Ե., Բանբեր հայագիտության, N 2 (17) , 2018, էջ 220-225  http://haygithimnadram.am/journals.php?p=1&arch=&id=&langid=1   
 16. Repetition: Its Aesthetic Value in Edgar Poe’s Mystic Poetry, SKASE Journal of Theoretical Linguistics, 2006, Volume 3, No1. http://www.skase.sk/JTL05index.html 
 17. Թարգմանական “բաց”. անփութություն, թե` միտում // Օտար լեզուները Հայաստանում, N 2, 2008, էջ 76-92 (համահեղինակ Ս. Գասպարյան): https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Otar%20lezuner/2008%283-4%29.pdf 
 18. Խորենացու “Հայոց պատմություն” երկի անգլերեն թարգմանությունը. Համարժեքության հարցեր // “ՎԷմ” համակայկական հանդես, 2009, N3 (28) հոկտեմբեր-դեկտեմբեր, էջ 145-156 (համահեղինակ Ս. Գասպարյան): https://vemjournal.org/en/vem-year-1-7-issue-3-28-october-december-2009/?lang=en 
 19. Պատմագրության համարժեք թարգմանության հարցի շուրջ // Լեզուն և գրականություն գիտական իմացության ժամանակակաից հարացույցում, N2, 2010, Երևան, “Լուսակն” հրատ., էջ 133-137 :
 20. Դարձվածային միավորների համարժեքությունը Խորենացու “Պատմութիւն Հայոց” երկի թարգմանության մեջ // Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում, N 11, 2010, Երևան, ԵՊՀ հրատ., էջ 97-107:
 21. Խորենացու “Պատմութիւն Հայոց” երկի վերնագիրը և դրա անգլերեն թարգմանությունը // “Բանբեր” Երևանի համալսարանի, բանասիրություն, N 132.2, 2010, ԵՊՀ հրատ., Երևան, էջ 40-47 (համահեղինակ Ս. Գասպարյան):
 22. “Վահագնի Ծնունդը” երգի անգլերեն թարգամնությունների շուրջ // Թարգմանության տեսական և գործնական հարցեր, Երևան, 2011 ԵՊՀ. հրատ., էջ  74-79 (համահեղինակ Ս. Գասպարյան):
 23. Հայոց ցեղասպանության արծարծումների լեզվաճանաչողական յուրահատկությունները // “Լրաբեր” հասարակական գիտությունների, N 1 (633), հունվար-ապրիլ, ՀՀ ԳԱԱ “Գիտություն” հրատ., Երևան, 2012, էջ 184-199,  (համահեղինակներ Ս. Գասպարյան, Գ. Հարությունյան):
 24. Գասպարյան Լ. Ա., Բագումյան Լ., Թարգմանությունը որպես ուսուցման մեթոդ անգլերենն դասավանդելիս, Ե., «Օտար լեզուները բարձրագույն դպրոցում»,  N 1-2 (20), 2016,  էջ 246-255:  https://journals.ysu.am/index.php/foreign-lang/issue/view/vol20_no1-2_2016