Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 26.08.1970 թ.

ՀՀ, ք. Վաղարշապատ

vorskanyan.heriknaz@mail.ru, vorskanyan@litinst.sci.am

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1994-1997 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ասպիրանտ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Ներսես Շնորհալու պոեմները», պաշտպանել է 2006թ-ին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի կոչում)

1989-1994 – Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն 

1977-1987 – Վաղարշապատի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2023թ-ի սեպտեմբերից առ այսօր ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի տնօրեն

2015-2023 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի,  գիտքարտուղար, փոխտնօրեն 

2006-2022 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ավագ գիտաշխատող

1998-2005 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գիտաշխատող

Դասավանդում

2012-2022 – Վաղարշապատի թիվ 7 հիմնական դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

1993-2011 – Վաղարշապատի թիվ 9 միջնակարգ դպրոց, հայոց լեզվի և գրականության ուսուցչուհի

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայ հին և միջնադարյան գրականություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

2013 – Էջմիածնի քաղաքապետարան, Պատվոգիր

2015 – Էջմիածնի քաղաքապետարան, Շնորհակալագիր

2015-«Էջմիածին քաղաքի պատվավոր քաղաքացի»

2018 – ՀՀ ԳԱԱ, Վաստակագիր 

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային 20-ից ավել գիտաժողովների

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

«Ներսես Շնորհալու պոեմները», Երևան, 2006, 151 էջ

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. «Ներսես Շնորհալու  «Վիպասանութիւն» պոեմը», «Էջմիածին», ԺԲ, 2000, էջ 101-114: https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2000/2000(12).pdf
 2. «Ներսես Շնորհալու  «Ողբ Եդեսիոյ» պոեմի կրոնական հենքը», «Էջմիածին», Զ. 2004. Էջ 71-79: https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2004/2004(6).pdf 
 3. «Ներսես Շնորհալու «Յիսուս որդի» պոեմի գաղափարական ընդգրկումները», «էջմիածին», Է-Ը, 2005, էջ 73-84: https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2005/2005(7-8).pdf 
 4. «Ներսես Շնորհալու  «Թուղթ ընդհանրական» երկի և պոեմների գաղափարական ընդհանրությունները», «Գրականագիտական հանդես», Ա(Գ), 2005, էջ 11-17:
 5. «Աշխարհի և մարդու փոխհարաբերության Շնորհալու ընկալումը», Հայագիտական միջազգային երկրորդ համաժողով. «Հայագիտությունը և արդի ժամանակաշրջանի մարտահրավերները», զեկուցումների դրույթներ, Եր., 2013, էջ 186-187:
 6. «Մուշեղ Գալշոյանի «Կռունկը» պատմվածքը», «Հայոց լեզու և գրականություն», թիվ 6, Եր., 2013, էջ 25-27:
 7. «Գունային պատկերամտածողությունը հայրեններում», «Գրականագիտական հանդես» ԺԴ, Եր, 2013, էջ 30-44: http://litinst.sci.am/am/node/66 
 8. «Սյուժետային հանգուցալուծումները հայրեններում», «Գրականագիտական հանդես», ԺԵ, Եր., 2014, էջ 63-75: http://litinst.sci.am/am/node/42 
 9. «Ներսես Շնորհալու և Ստեփանոս Օրբելյանի պատմաողբերը Մ. Աբեղյանի գնահատությամբ», Եր., «Գրականագիտական հանդես», ԺԶ, 2015, էջ 46-57: http://litinst.sci.am/am/Book/Book1/heriqnaz.pdf 
 10. «Գիտական նստաշրջան նվիրված Խաչատուր Էրզրումեցու ծննդյան 350-ամյակին», Եր., «Պատմաբանասիրական հանդես», N 2, 2016, էջ 301-304: https://arar.sci.am/dlibra/publication/194024/edition/176326/content 
 11. «Գրականագետը և պատմաբանը», Եր., «Պատմաբանասիրական հանդես», N 3, էջ 264-267: https://arar.sci.am/dlibra/publication/194058/edition/176359/content 
 12. «Արցախյան շարժման արտացոլումը հայ գրականության մեջ», Եր., «Պատմաբանասիրական հանդես», N 3, 2016, էջ 292-295: https://arar.sci.am/dlibra/publication/194064/edition/176365/content 
 13. Գիտական նստաշրջան՝ նվիրված Նար-Դոսի ծննդյան 150-ամյակին, Ե., «Պատմաբանասիրական հանդես», N 1, 2017, էջ 277-280: https://arar.sci.am/dlibra/publication/194100/edition/176396/content 
 14. «Հայագիտության մեծանուն երախտավորը», Ե., «Բանբեր հայագիտության», N 2, 2017, էջ 246-250: http://haygithimnadram.am/journals.php?langid=1 
 15. «Աբրահամ Անկյուրացու Ողբի ժանրային յուրահատկությունները», Ե., «Գրականագիտական հանդես», ԺԷ, 2017, էջ 3-15:
 16.  «Վլադիմիր Կիրակոսյան», Ե., «Գրականագիտական հանդես», ԺԷ, 2017, էջ 344-345:
 17. «Ալբերտ Մուշեղյան», Ե., «Գրականագիտական հանդես», ԺԷ, 2017 էջ 346-348:
 18. «Քնարիկ Տեր-Դավթյան-Արևշատյան», Ե., «Գրականագիտական հանդես», ԺԷ, 2017, էջ 349-351:
 19. «Կոստանդնուպոլսի անկման անմիջական արձագանքը ԺԵ. դարի հայ գրականութեան մԷջ», «Բազմավէպ»,Վենետիկ, 2017, թիւ 1-2, էջ 213-238:
 20. «Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի 75-ամյա հոբելյանը», Ե., «Պատմաբանասիրական հանդես», 3, 2018, էջ 323-326: https://arar.sci.am/dlibra/publication/194285/edition/176572/content 
 21. «Աստվածաշնչի Ոսկանյան հրատարակության՝ Հեթում Բ թագավորի չափածո հիշատակարանը», Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին, 2018թ., էջ 34-42: 
 22. «Ներսես Մեծի տեսիլի՝ Մխիթարյանների հրատարակություններն ու մեկնաբանությունները», Ե., 2018, էջ 410-430: 
 23. «Աստուածաշնչի Ոսկանեան հրատարակութեան՝ Հեթում Բ. թագաւորի չափածոյ յիշատակարանը», էջ 34-42, Ս. Էջմիածին, 2018, էջ 236:
 24. «Հայ հին գրականության պատմության՝ Լ. Շանթի մեկնաբանությունը», էջ 29-51, Ե., ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2020, 332 էջ։ 
 25. «Հայ միջնադարյան գրականությունը Հովհաննես Թումանյանի գնահատությամբ», էջ 210-229, Ե.,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2020,  606 էջ։
 26. «Հ. Ղևոնդ Ալիշանի և Խրիմեան Հայրիկի չորս բանաստեղծական գործերի համեմատական քննութիւն», «Բազմավէպ»,Վենետիկ, 2020, թիւ 3-4, էջ 251-275։ https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Bazmavep/2020(3-4)_ocr.pdf 
 27. «Հ. Ղ. Ալիշանի և Խրիմյան Հայրիկի՝ Սանդուխտ կույսին և Խորենացու ողբին նվիրված չափածո ստեղծագործությունների համեմատական քննություն», էջ 179-201,  Ե.,  ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2021,  652 էջ։
 28. «Գանձարանային կանոնների նոր հրատարակութիւն», «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 2021, Ե.(N5), էջ 130-137։ https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2021/5.pdf 
 29. «Հայոց պատմության թեմաներով հայ միջնադարյան հանելուկները», «Պատմաբանասիրական հանդես», Ե., 2022 , N2(220), Էջ 140-162։ https://arar.sci.am/dlibra/publication/351542/edition/323905/content 
 30. «Սրբալոյս Միւռոնը դարերի հոլովոյթում», «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 2022, Զ.(N6), էջ 146-153։ https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2022/6.pdf 
 31. «Գրին ու գրչութեան արուեստին նուիրուած հայ միջնադարեան հանելուկները», «Բազմավէպ», Վենետիկ, 2022, թիւ 1-2, էջ 227-257։ https://tert.nla.am/archive/NLA%20AMSAGIR/Bazmavep/2022(1-2)_ocr.pdf 
 32. «Ներբող-հանելուկ՝ՍրբոցթարգմանչացնուՀայոցգրերիարարմանը»,  «Էջմիածին», Ս. Էջմիածին, 2022, ԺԲ., էջ 54-71։ https://tert.nla.am/archive/HGG%20AMSAGIR/echmiadzin-vagharshapat/2022/12.pdf 

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ