Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 23.01.1957թ.

ՀՀ, ք. Երևան

manesarinyan@gmail.com

manesarinyan@rau.am

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

1989թ. պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն «Միֆաստեղծումը 1960-80-ական թթ. հայ արձակում» թեմայով և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան:

1980-1989 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գրականության տեսության բաժին, լաբորանտ: 

1974-1979 – Երևանի Պետական համալսարան, ռոմանա-գերմանական (անգլիական) բաժին, Ռոմանա-գերմնական լեզուներ և գրականություն մասնագիտություն  

1964-1974 – Հայրապետ Հայրապետյանի անվան անգլիական թեքումով #78 միջնակարգ դպրոց  

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

1999 – մինչ օրս – Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան (1999 – 2007 – ավագ դասախոս, 2007 – 2023 – դոցենտ)

1993-2005 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, տեքստաբանության բաժին՝ <<Լևոն Շանթ>> խումբ, 2005թ.-ից` <<Նիկոլ Աղբալյան>> խումբ, ավագ գիտաշխատող; 2022թ.-ից նույն ինստիտուտում՝ գիտաշխատող:

1990-1993 ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գրականության տեսության բաժին, գիտաշխատող

1980-1989 – ՀԽՍՀ ԳԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գրականության տեսության բաժին, լաբորանտ

Դասավանդում

1999 – մինչ օրս – Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան (1999 – 2007 – ավագ դասախոս, 2007 – 2023 – դոցենտ)

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word)

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Միֆաստեղծումը ժամանակակից արձակում, ծիսա-միֆոլոգիական քննադատություն, անգլերենի տեսական քերականություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

2007 թ. ՀՀ ԲՈՀ-ի կողմից ստացել է դոցենտի գիտական կոչում: 

1995թ. ԱՄՆ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող <<Տարածաշրջանային գիտական փոխանակման ծրագրի>> շրջանակներում (Regional Scholar Exchange Program) շահել է դրամաշնորհ <<Միֆի պոետիկան>> թեմայով և զբաղվել  գիտահետազոտական աշխատանքով Կալիֆոռնիայի Լոս Անջելեսի համալսարանում (UCLA) (08.1995-11.1995):  

1998թ. ԱՄՆ կառավարության կողմից ֆինանսավորվող Fulbright ծրագրի շրջանակներում շահել է դրամաշնորհ <<Նոր քննադատությունը և ծիսամիֆոլոգիական քննադատությունը>> թեմայով և զբաղվել գիտահետազոտական աշխատանքով Հյուսիսային Կարոլինայի համալսարանում Չափըլ Հիլլում (UNC at Chapel Hill) (08.1998-06.1999):

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների:

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

 1. Միֆոլոգիզմը   20-րդ դարի 60-80-ական թվականների հայ արձակում, «Ծիծեռնակ», Երևան, 2012, 190 էջ  
 2. Լևոն Շանթ, Երկերի ժողովածու, 2-րդ հատոր: / բնագրի պատրաստում և ծանոթագրություններ/: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2008:
 3. Լևոն Շանթ, Երկերի ժողովածու, 8-րդ հատոր: (էջ 295-678) (բնագրի պատրաստում և ծանոթագրություններ): ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2016։
 4. Սերգեյ Սարինյան, «Հայոց գրականության երկու դարը», Հ. 7:  Երևան, «Արմավ», 2018, 258 էջ: /Կազմեց Մանե Սարինյանը/:     
 5. Սերգեյ Սարինյանի կենսամատենագիտությունը: Երևան, «Արմավ», 2019, 100 էջ: /Կազմեց Մանե Սարինյանը/:     

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

Cultures Worldwide. /ուսումնական ձեռնարկ, համահեղինակ/. Изд-во РАУ, Ереван, 2006. 

Short and even Shorter Stories. /տնային ընթերցանության ձեռնարկ, համահեղինակ/. Изд-во РАУ, Ереван, 2009. 

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Զորայր Խալափյանի <<Մեռնող-հառնող>> վեպը: Կոնֆերանսի թեզիս, ԳԱ հրատ., Երևան, 1983:
 2. Առասպելն ու հեքիաթը Վարդգես Պետրոսյանի արձակում: Կոնֆերանսի թեզիս, ԳԱ հրատ., Երևան, 1986:
 3. Աղասի Այվազյանի պարաբոլիկ արձակը: Կոնֆերանսի թեզիս, ԳԱ հրատ., Երևան, 1988:
 4. Բանահյուսական այլաբանությունը ժամանակակից հայ արձակում: <<Սովետական գրականություն>>, Երևան, 1988, # 8:
 5. Առասպելաբանությունը Զորայր Խալափյանի արձակում: <<Լրաբեր>>, Երևան, 1988, # 9:
 6. Առասպելական մտածողությունը և ժամանակակից հայ արձակը: << Գեղարվեստական մեթոդ և գրական պրոցես>> ուսումնասիրությունների ժողովածու, ՀԽՍՀ ԳԱ հրատ., Երևան, 1990, էջ 340-371:
 7. Literary Mythmaking and Myth-Critical Approach to Literature. /թեզիս/. Изд-во РАУ, Ереван, 2001.
 8. Mythmaking in the Fiction of D. H. Lawrence. /թեզիս/. Изд-во РАУ, Ереван, 2003.
 9. Literary Mythmaking and Myth-Critical Approach to Literature. /Գրական միֆաստեղծում և ծիսամիֆոլոգիական քննադատություն /հոդված, անգլերեն/: Կանթեղ, <<Ասողիկ>>, Երևան, 2003, # 4(17), էջ 69-72:
 10. Mythologizing Poetics in 20-th Century Fiction. /թեզիս/. Изд-во РАУ, Ереван, 2006.
 11. Mythologizing Poetics in the Armenian Fiction of the 1970’s-80’s. /Միֆաստեղծումը 1970-80-ական թվականների հայ արձակում /հոդված, անգլերեն/:  Կանթեղ, <<Ասողիկ>>, Երևան, 2006:
 12. Folkloric Stylization in the Fiction of Ruben Hovsepyan. /թեզիս/. Изд-во РАУ, Ереван, 2008.
 13. Folkloric Stylization in the Fiction of Ruben Hovsepyan. /Բանահյուսական ոճավորումը Ռ. Հովսեփյանի արձակում /հոդված, անգլերեն/: Կանթեղ, <<Ասողիկ>>, Երևան, 2008, # 3/36/, էջ 23-26:
 14. Epic Reality in Khachik Dashtents’s Novel “The Call of Tillers”. /Առասպելականն ու իրականը Խ. Դաշտենցի <<Ռանչպարների կանչը>> վիպասքում /հոդված, անգլերեն/: Կանթեղ, <<Ասողիկ>>, Երևան, 2010, # 1(42), էջ 57-61:
 15. Some Approaches to Myth”. /թեզիս/. – Четвертая международная научно-методическая конференция; 20-21 февраля 2014г. Тезисы докладов. Изд.-во РАУ, Ереван, 2014, сс. 44-45.
 16. Syntax and Semantics within the Framework of Transformational-Generative Grammar and Case Grammar. Десятая годичная юбилейная научная конференция; 30 ноября – 4 декабря 2015г. Сборник научных статей.  Изд.-во РАУ, Ереван, 2016, сс. 560-566.
 17. Archetypal Patterns in William Saroyan’s Novel “The Human Comedy”. – Двенадцатая годичная научная конференция; 4-8 декабря 2017г. Сборник научных статей. Изд.-во РАУ, Ереван, 2018, сс. 531-536.
 18. “Sergey Sarinyan”. /հոդված ուսումնական ձեռնարկում, էջ 144 -148/. А.С. Калачян, С.С. Тадевосян, “Английский для филологов”, Учебно-методическое пособие, Ереван, Изд.-во РАУ, 2019. 
 19.  The Concept of  Evil in William Shakespeare’s “Macbeth”. /թեզիս/. Technology and Linguistics: from Theory to Practice. International Scientific – Methodological Conference. Abstracts of the Presentations. 14-15 November. – Yerevan, RAU Publishing House, 2019, pp. 47-48. 

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ