Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 10.05.1968թ.

ԱՀ, Մարտակերտի շրջան. գյուղ Մոխրաթաղ

h.musaelyan@rambler.ru

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2010 թ. ԵՊՀ֊ում պաշտպանել է դոկտորական ատենախոսություն` «Արդի հայ բանաստեղծության գեղագիտական առանձնահատկությունները» թեմայով և ստացել բանասիրական գիտությունների դոկտորի գիտական աստիճան։

2005 թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտում պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն` «60-֊ական թվականների հայ բանաստեղծության տիպաբանության խնդիրներ» թեմայով և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան։

1987֊1992 թթ. սովորել է Ստեփանակերտի պետական մանկավարժական ինստիտուտի բանասիրական ֆակուլտետում։

1975֊85թթ. սովորել է Արցախի Մարտակերտի շրջանի Մոխրաթաղ գյուղի միջն. դպրոցում։

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2022 թ. հուլիսի 1-ից առ այսօր – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, գիտաշխատող

2022 թ. սեպտեմբերի 1-ից առ այսօր – Հայաստանի եվրոպական համալսարան, դասախոս

2002-2020 թթ. – Արցախի պետական համալսարան, դասախոս

2011-2014 թթ. – ԱրՊՀ բանասիրական ֆակուլտետի դեկան

2008-2011թթ. – ԱրՊՀ գիտական քարտուղար

2005-2008 թթ. – ՀՀ կրթության ազգային ինստիտուտի Ստեփանակերտի մասնաճյուղ, հ. լեզվի և գրականության գլխավոր մասնագետ

2010-2018 թթ. – Գորիսի պետական համալսարան (համատեղության կարգով), դասախոս

2001-2002 թթ. – ք. Ստեփանակերտի «Մ. Մաշտոց» համալսարան, դասախոս

1996-2001 թթ. – ք. Շուշիի «Արամ Մանուկեան» դպրոց֊վարժարանի տնօրեն

1993-2001 թթ. – ք. Շուշիի «Արամ Մանուկեան» դպրոց֊վարժարան, հ. լեզվի և գրականության ուսուցիչ

1995-1996 թթ. – ք. «Շուշի» շրջանային թերթի գլխավոր խմբագիր

1994-1995 թթ. – ք. Շուշիի մշակույթի տան տնօրեն

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User

(WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հայ և արտասահմանյան գրականություն, գրականության տեսություն, մշակութաբանություն, փիլիսոփայություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն) 

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային գիտաժողովների

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

մենագրություն

 1. «Պոեզիայի ներքին տարածությունը», «Դիզակ պլյուս» հրատ., 2010թ., 254 էջ։
 2. «Բառի ինքնահաղթահարման խորհուրդը», «Դիզակ պլյուս» հրատ., 2006թ., 108 էջ։

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Գեղարվեստական պատկերի ֆունկցիոնալ նշանակության մի քանի հարցեր// Կանթեղ.- Երևան, 2007.- թ.1.- էջ 28-31։
 1. Պատմության ընկալման խնդիրը որպես բանաստեղծական տեքստի կառուցվածքային առանձնահատկություն//Կրթությունը և գիտությունը Արցախում.- Երևան, 2009.- թ.1-2.- էջ 102-105։
 1. Գրապատմական անցյալի վկայակոչման տիպաբանական առանձնահատկությունները դասական և ժամանակակից պոեզիայում// Կանթեղ.- Երևան, 2009.- թ.3.- էջ 18-22։
 1. Մարդու իմաստաբանական խնդիրը Ուիլյամ Սարոյեանի պատմուածքներում// «Սարոյեանի ճշմարտութեան ետեւից» միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված Վ. Սարոյանի ծննդյան 100-ամյակին.- Երևան, 2009.- էջ 114-118։
 1. Հեգնանքը և նրա պատմամշակութային ազդակները Հովհ. Գրիգորյանի ստեղծագործություններում// Հոգեբանությունը և կյանքը.-Երևան, 2009.- էջ 46-52։
 1. Ազատության աբսուրդը և դրա արտահայտման տիպաբանությունը ժամանակակից գեղարվեստում// Օրենք և իրականություն։ Միջազգային իրավաբանական գիտական հանդես.- Երևան, 2009.- էջ 32-34։
 1. Արտեմ Հարությունյանի ստեղծագործության գրապատմական ակունքները// Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր.- Վանաձոր, 2009.- էջ 139-144։
 1. Բանաստեղծական տեքստի ներքին հարաբերության մի քանի հարցեր// Համատեքստ-2009թ.- Երևան, ԵՊՀ հրատ.- 2010.- էջ 47-57։
 1. 1970-ական թթ. հայ բանաստեղծության գեղագիտական առանձնահատկությունները// Միջազգային գիտաժողովի նյութեր՝ նվիրված ԱրՊՀ հիմնադրման 40-ամյակին.- Ստեփանակերտ, Պրակ 1.- 2010.- էջ 36-37։
 1. Պոեզիան և ժամանակը. 1980-ական թթ. հայ բանաստեղծության տիպաբանության խնդիրները// Կանթեղ։ Գիտական հոդվածներ.- 2010.- թ.1.- էջ 24-33։
 1. Բառի երկրորդ հնարավորությունը. էդոյանական սկզբունքներ// Լեզուն և գրականությունը գիտական իմացության ժամանակակից հարացույցում, ԵՊՀ «Լուսակն» հրատ., 2010.- թ.2.- էջ 156-160։
 1. Բանաստեղծական տեքստի ներքին հնարավորությունները: (1970-ական թթ. հայ բանաստեղծության կառուցվածքային առանձնահատկությունները)// Լրաբեր հասարակական գիտությունների.- 2010.- թ.1-2.- էջ 358-366.- Ամփոփ. ռուս.։
 1. Ազատ բանաստեղծութեան (vers libre) լեզուական փոխհաղորդակցութեան առանձնայատկութիւնները ժամանակակից հայ քնարերգութեան մեջ// Բագին.- Բեյրութ, 2010.- թ.1.- էջ 60-64։
 1. Մարդու տարածաժամանակային ընկալումը արդի հայ պոէզիայում. Ա. Հարությունյան// Կամար.- Բեյրութ, 2010.- թ.10.- էջ 91-95։
 1. Անտիպոեզիան և ժամանակը. Ա. Շեկոյան// Խաչքար.- Կրասնոդար, 2010.- թ.3.- էջ 57-58։
 1. Վերլիբրի կառուցվածքային ներքին առանձնահատկությունները// Մխիթար գոշ.- 2010.- թ.2.- էջ 4-8։
 1. Главные направление современного литературоведения и некоторые вопросы их преподовения в вузовской  системе// Материалы V меж- дународной  научно-практической  конференций.- М.- РJDH.- 2012.- с. 430-435.
 1. Բանաստեղծական տեքստի ներքին հնարավորությունները. Հ. Էդոյան։ Ներածություն; Հենրիկ Էդոյանի պոեզիայի մի քանի առանձնահատկություններ; Եզրակացություն// Մեսրոպ Մաշտոց համալսարանի լրատու։ Գիտական հոդվածների պարբերական ժողովածու.- 2022.- թ.1.- էջ 240-248։
 1. Բառիմաստների փոխներթափանցման տիպաբանությունը բանաստեղծական տեքստում// Դպրատուն։ Հասարակական գիտությունների հանդես.- 2022.- թ.1.- էջ 69-75։
 1. XXդ. 70-ական թթ. հայ բանաստեղծության հիմնական առանձնահատկությունները// ԱրՊՀ գիտական հանդես.- 2022.- Պրակ Ա.
 1. Մարմին-ես-Աստված եռամիասնությունը՝ որպես արդի գեղագիտության սկզբունք և ելակետ// Վեստնիկ։ Հայ -Ռուս սլավոնական համալսարանի.- 2022.- թ.1։
 1. «Գաղտնիքը»՝ որպես գեղարվեստական տեքստի հիմնանպատակ// Վէմ.- 2022.- թ.2։