Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 29.11.1975

ՀՀ, ք. Երևան

nairamelsiki@gmail.com

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2015 – Դոցենտ («Հայբուսակ» համալսարանի գիտխորհուրդի կողմից):

1997-2000 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ասպիրանտ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Արշակ  Չոպանյանը   և հայ  միջնադարյան  գրականությունը», պաշտպանել է 2007թ-ին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի կոչում)

1992-1997 – Երևանի պետական համալսարան, Բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2008-2012, 2016-ից առ այսօր Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ:

2008-ից առ այսօր- ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ,  ավագ գիտաշխատող

2000-2008 –  ՀՀ  ԳԱԱ   Մ. Աբեղյանի անվան գրականության  ինստիտուտ, գիտաշխատող 

Դասավանդում

1999- ից առ այսօր – Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, դասախոս

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Սփյուռքի գրականություն, գրականության տեսություն և քննադատություն, նորագույն և արդի գրականություն:

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

Մասնակցել է հանրապետական և միջազգային շուրջ 20 գիտաժողովների

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

բ) դասագրքեր, ուսումնական ձեռնարկներ

«Հայ գրականությունը 5-10-րդ դարերում (դասախոսությունների նյութեր)» (տպագրվել է «Հայբուսակ» համալսարանի գիտխորհրդի որոշմամբ), Երևան, 2015, 60 էջ:

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. «Նաղաշ  Հովնաթան  աշուղը և Հովնաթան  Հովնաթանյան  նկարիչը» գրքի  քննություն», «Գարուն» ամսագիր, 2005,  թիվ 10, էջ 89-91:
 2.  «Հայրենների  քննությունը   Արշակ  Չոպանյանի  աշխատություններում», «Լրաբեր  հասարակական  գիտությունների» գիտական-հասարակական   ամսագիր, ՀՀ ԳԱԱ, 2007,  թիվ 1(618), էջ 79-84: https://arar.sci.am/dlibra/publication/43251/edition/38753/content 
 3. «Արշակ Չոպանյանը և 1930-ական թթ. արևելահայ գրական-հասարարական կյանքը», «Լրաբեր հասարարական գիտությունների», Երևան, 2011, N 4 (632), էջ 195-201: https://arar.sci.am/dlibra/publication/43811/edition/39283/content 
 4. «Հումորը՝ որպես ազգային ինքնության արտացոլում Ն. Դումբաձեի  վեպում», Լրաբեր հասարարական գիտությունների, Երևան, 2014, N 2(641), էջ 173-180: http://lraber.asj-oa.am/6311/1/173-179.pdf
 5. «Եղեռնի վերապրումները Արամ Հայկազի պատմվածքներում», «Գրական սփյուռք», սփյուռքահայ գրականության տարեգիրք, Երևան, 2014, էջ 413-420:
 6. «Հովհաննես  Թումանյանը սփյուռքի պարբերականններում», «Հայագիտական հանդես», ՀՊՄՀ, Երևան, 2015, N1 (29), էջ 64-77:
 7. «Հրաչ Զարդարյանի պատմվածքները», «Գրական սփյուռք», սփյուռքահայ գրականության տարեգիրք, Երևան, 2016, էջ 340-349:
 8. «Նշան Պեշիկթաշլյանի «Տանկ» վեպի արդիական հարցադրումները», «Գրական սփյուռք», սփյուռքահայ գրականության տարեգիրք, Երևան, 2017, էջ 290-301:
 9. «Հայ ինքնության կերպավորումը Նշան Պեշիկթաշլյանի գրական դիմանկարներում», Երևան, «Պատմաբանասիրական հանդես», թիվ 2, 2019, էջ 115-130:  https://arar.sci.am/dlibra/publication/194331/edition/176612/content 
 10. «Զոհի ներդրվագային պատկերումը Բակունցի պատմվածքներում», Երևան, «Գրականագիտական հանդես», թիվ Ի, 2020, էջ 160-176: https://arar.sci.am/dlibra/publication/285409/edition/262061/content 
 11. «Սոսկալի Նազար: Մշտագո տեսակի գեղարվեստական հավաստումը», «Գրականագիտական հանդես», Երևան, ԻԱ, թիվ 2, 2020, էջ 84-105: https://arar.sci.am/dlibra/publication/288799/edition/266303/content 
 12. «Անդաստանը» ազգային-մշակութային  աշխարհայացքի ընդլայնման ծիրում», «Բանբեր հայագիտության», Երևան, թիվ 1 (25), 2021, էջ 227-240: https://arar.sci.am/dlibra/publication/297575/edition/273115/content 
 13.  «Սուրբգրային բարոյաբանական գեղագիտությունը Նշան Պեշիկթաշլյանի վեպերում», «Գրականագիտական հանդես», թիվ ԻԵ(2), Երևան, 2022, էջ 161-180: https://arar.sci.am/dlibra/publication/375031/edition/345884/content 
 14. «Ազգային հարցերը՝ ըստ «Վերածնունդ» հանդեսի խմբագիր Արշակ Չոպանյանի», «Ս. Էջմիածին», թիվ ԺԱ, Երևան, 2022, էջ 95-112: https://arar.sci.am/dlibra/publication/373989/edition/344248/content 
 15. Բալայան Ն. Մ., Լեզուն, Եկեղեցին եւ պետութիւնը՝ որպէս ազգապահպանման կռուաններ Դ. Դեմիրճեանի «Մեսրոպ Մաշտոց» անաւարտ վէպում, Էջմիածին, Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, №18, 2023, 93-111: https://arar.sci.am/dlibra/publication/389730/edition/360478/content
 16. Բալայան Ն. Մ., Հեղափոխականի ծաղրանկարը գրական տեքստում. Նշան Պեշիկթաշլյանի երգիծավեպերը, Ե., «Գրականագիտական հանդես», N  2, 2023, էջ 106-123: https://arar.sci.am/dlibra/publication/397380/edition/367649/content

ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒՆԵՐՈՒՄ

 1. «Գրիգոր Նարեկացու  ստեղծագործությունների   արժևորումը  Արշակ  Չոպանյանի   ուսումնասիրություններում», «Կանթեղ» գիտական  նյութերի  ժողովածու, ԲՈՀ, 2006, թիվ  2(27), էջ 56-60: https://arar.sci.am/dlibra/publication/182651/edition/165882/content
 2. «Գրիգոր Զոհրապի  «Փոստալ» և  «Մագթաղինե»  նորավեպերի  ուսուցման խնդիրները  բուհում», Ակունք, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Գիտական հոդվածների ժողովածու, Երևան, 2015,  թիվ 1 (11), էջ 200-206
 3. «Հասարարական-մշակութային խնդիրները Լևոն Շանթի և Նիկոլ Աղբալյանի նամակագրության մեջ», Լևոն Շանթ-150. Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, «Արմավ» հրատ., Երևան, 2020, էջ 93-110: 
 4. «Հ. Ղ. Ալիշանը Ա. Չոպանյանի գնահատությամբ», Հայր Ղևոնդ Ալիշան-200, հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու (6-8 հուլիսի 2020 թ.), ԳԱԱ  «Գիտություն» հրատ., Երևան, 2021, էջ 344-352:
 5. Բալայան Ն. Մ., Գոյապաշտությունը և աբսուրդի տարրերը Հրաչ Զարդարյանի «Արևոտ տան մեջ» պատմվածքում, Ե., Էդվարդ Ջրբաշյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Ե., 2023, էջ 251-271:

Այլ պարբերականներում հրատարակված հոդվածներ

 1. «Մերձիրական  գրականության  արտածումը ներգրական գեղագիտության մեջ», «Գրեթերթ», N1 (31), ապրիլի 3 , 2014
 2. «Արամ Հայկազի «Մոռացված էջեր»ի Դ հատորը», «Գրական թերթ»,թիվ 6(3195), ուրբաթ, 7 մարտի, 2014 https://www.grakantert.am/archives/4553
 3. «Արամ Հայկազ, «Մոռացված էջեր», Զ հատորը», «Գրական թերթ», թիվ 43(3276), ուրբաթ, 18 դեկտեմբերի. 2015
 4. «Պատերազմի վավերագրումը Սլավի-Ավիկ Հարությունյանի պոեզիայում», «Գրական թերթ», թիվ 6(3327), ուրբաթ, 10 մարտի, 2017 https://www.grakantert.am/archives/9725

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ