Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 11.06.1969 թ.

ՀՀ, ք. Երևան

nunemkrtchyan.69@mail.ru

Ամուսնացած է, ունի երեք երեխա

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2010-2013թ. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի հայցորդ (թեկնածուական ատենախոսության թեման՝ «Բնաշխարհի փիլիսոփայությունը Վախթանգ Անանյանի փոքր արձակում»,  պաշտպանել է 2013թ-ին և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան)

1987-1992թթ.՝ Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄ ինստիտուտ, Բանասիրության ֆակուլտետ, Հայոց լեզու և գրականություն մասնագիտություն 

1976-1986թթ.՝ Երևանի թիվ 82 դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2018թ.- մինչ օրս՝ Հյուսիսային համալսարանի Լեզուների, գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ

2017-2018թթ․ Հյուսիսային համալսարանի Հայոց լեզվի, գրականության և լրագրության ամբիոնի վարիչ

2012թ.- մինչ օրս՝ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

2011-2012թթ. Հյուսիսային համալսարանի Հայ և ռոմանագերմանական բանասիրության դեպարտամենտի դեկան

ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ 

 2000- 2017 թթ․–  Հյուսիսային համալսարանի ավագ դասախոս

1996-97թթ. Ակ. Բակունցի անվան մանկավարժական ուսումնարանի մեթոդիստդասախոս

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint), Internet User (WEB-MAIL, SKYPE, որոնողական համակարգեր), Adobe Reader, MOODLE, SMART

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Հովհ.Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրության հարցեր

Հայ դասական գրականություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն)

2018– Հյուսիսային համալսարանի դոցենտ

Պատվոգրեր, շնորհակալագրեր, մասնակցել է հանրապետական և միջազգային 15-ից ավել գիտաժողովների

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ

ՈԱԱԿ

Չափանիշների և չափորոշիչների վերլուծություն՝ Հավատարմագրման հանձնաժողովի որոշումների կայացման քաղաքականության համաձայն

ՈՐԱԿԻ ՆԵՐՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄՆԵՐ, 12-16.02.2021թ

SWOT վերլուծություն,Վերլուծել ՄՈՒՀ-ում գործող հետազոտական գործունեության և ուսումնական գործընթացի փոխկապակցման մեխանիզմների արդյունավետությունը , 12-21. 02.2021թ.

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

Մենագրություններ

 1. «Բնաշխարհի փիլիսոփայությունը Վ.Անանյանի փոքր արձակում», Երևան, «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ», 2019թ. ,176 էջ։

Կոլեկտիվ մենագրություններում հեղինակած բաժիններ, գլուխներ

 1. «Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն» (1915-1919), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր, 2019թ, էջ 487-637։
 2. «Հովհաննես Թումանյանի կյանքի և ստեղծագործության տարեգրություն» (1920-1923), ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., Եր., 2020թ, էջ 504-559։

Դասագրքեր,  ուսումնական ձեռնարկներ

 1. Մկրտչյան Ն.Լ.,Նախադպրոցական տարիքի երեխայի խոսքի զարգացման մեթոդիկա, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ, Եր., «ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ» հրատ., 2019թ., 43 էջ:

Հոդվածներ 

 1. «Կարդալու կարողությունների ձևավորումը», Հայոց լեզու և գրականություն» ամսագիր, 2004, թիվ 5-6 (27)*, էջ118-124:
 2. «Ընթերցանության ուսուցման մեթոդներն ու ձևերը տարրական դասարաններում» «Հայաստանը նոր հազարամյակի մարտահրավերներին դեմ հանդիման» գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2008, Երևանի Հյուսիսային համալսարան, էջ 227-230:
 3. «Հովհաննես Թումանյանի հեքիաթների կրթադաստիարակչական նշանակությունը», «Թումանյանը և XXI դարը»  գիտական նստաշրջանի նյութեր,Երևան, 2009,Երևանի Հյուսիսային համալսարան, էջ 61-66:
 4. «Վախթանգ Անանյանը բնության երգիչ», «Կրթական բարեփոխումներ. ազգային լավագույն ավանդույթները և միջազգային փորձը» գիտական նստաշրջանի նյութեր, Երևան, 2010թ., Երևանի Հյուսիսային համալսարան, էջ 185-193:
 5. «Բնությունը և բնաշխարհի մարդիկ Վ. Անանյանի պատմվածքներում», «Հումանիտար գիտությունների արդի հիմնախնդիրները», Երևանի Հյուսիսային համալսարան,Երևան, 2011թ., էջ 193-200
 6. «Մարդ- բնություն փոխհարաբերության խնդիրը Վախթանգ Անանյանի որսորդական պատմվածքներում», Գրականագիտական հանդես, Երևան, 2012թ., էջ 229- 233:
 7. «Մարդեղացումը և շնչավորումը Վ. Անանյանի «Անլեզու ընկերները» պատմվածաշարում», «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման արդի հիմնախնդիրները», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2012թ., Երևանի Հյուսիսային համալսարան, էջ 478-488:
 8. «Բնապատկերի «նյութականությունը» Վ. Անանյանի փոքր արձակում», «Բուհերի ակադեմիական ազատությունների և մրցակցային պայմանների ապահովումը` բարձրորակ կրթության գրավական», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2013թ., Երևանի Հյուսիսային համալսարան, էջ 280-284:
 1. «Թումանյան- Անանյան բնասիրական աղերսները» «Հովհաննես Թումանյանը և արդիականությունը», Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, Երևան, 2013թ., Երևանի Հյուսիսային համալսարան, էջ 224-236:
 2. «Դպրոցի և ուսուցչի դերը Թումանյանի ընկալումներում», Թումանյան-145, Միջբուհական գիտաժողով՝նվիրված Հովհ. Թումանյանի ծննդյան 145 ամյակին, 2016, Հյուսիսային համալսարան, էջ 115-125:
 3. «Սանահինը որպես հայ դպրության օջախ»,Սանահինի համալսարանի հիմնադրման 1050- ամյակին նվիրված միջազգային գիտաժողովի նյութեր, 2016, Հյուսիսային համալսարան, էջ 87-95:
 4. «Հայոց ցեղասպանությունը և Վերաքննիչ բյուրոյի աշխատանքը», «Հյուսիսափայլ», Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2016, Հյուսիսային համալսարան, էջ 76-82:
 5. «Մանուկ Աբեղյանը մանկավարժ», «Հայագիտական հանդես», ԵՊՄՀ, Եր,1/35, 2017, էջ 128- 136։
 6. «Գրագիտության ուսուցումը նախադպրոցական տարիքում», «Հյուսիսափայլ», Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2017, Հյուսիսային համալսարան, էջ 108-116:
 7. «Հայի դարերով երազած ազատությունը ըստ Հովհ. Թումանյանի», «Բուհ-բանակ համագործակցության գերակայությունը  «Ազգ-բանակ հայեցակարգի համատեքստում»» միջազգային գիտաժողովի նյութեր 2017 Հյուսիսային համալսարան, Էջ 220-233:
 8. «Վ.Անանյանի ստեղծագործական աշխարհը», «Հյուսիսափայլ»,Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2018,Հյուսիսային համալսարան, Էջ 24-30:
 9. «Հովհաննես Թումանյանը հասարակական գործիչ», Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ, Հովհաննես Թումանյանի, ծննդյան 150-ամյակին նվիրված հանրապետական գիտաժողով, Իջևան, 2019, Ակունք» գիտական պարբերական, Էջ 13-19:
 10. «Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործական  կյանքի շրջափուլերը», Հյուսիսափայլ» Գիտական հոդվածների ժողովածու, Տարեգիրք, Եր., 2019/4/, Էջ 97-103։
 11. «Հովհ. Թումանյանի մանկագրության սկզբունքները  «Լուսաբեր» դասագրքում», Հովհաննես Թումանյան-150, ՀՀ ԳԱԱ Հոբելյանական գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,Եր., 2020, Էջ409-418։
 12. «Բնության ըմբռնումը Վ. Անանյանի պատմվածքներում», միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու նվիրված ՊՈՂՈՍ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻ ծննդյան 90-ամյակին, Վանաձորի պետական համալսարան,Երևան, «Միսմա» ՍՊԸ, 2020, Էջ 278-286։
 13. «Ավետիք Իսահակյանը ազատագրական պայքարի գովերգու», «Հյուսիսափայլ», Գիտական հանդես  1(7), Հյուսիսային համալսարան, Երևան, 2021 թ., Էջ 5-13։
 14. «Հովհ. Թումանյանը և ժողովրդական բանահյուսությունը», «Հովհ. Թումանյանի    հոգևոր ժառանգությունը և արդիականությունը», Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2019 թ., Էջ 176-186։
 15. «Հայրենիքի տեսիլքը Ղևոնդ Ալիշանի «Յուշիկք հայրենեաց հայոց» գործում, Վենետիկ, «Բազմավեպ»  հանդես, 1-2, 2021թ. , 180-194։
 16. Հայոց ճակատագրի ազգային- քաղաքական ընկալումները Ավ. Իսահակյանի խոհերում, «Ավ. Իսահակյան-145» գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, , «Վառմ» հրատ, Ե.,2021թ, էջ 121-131։
 17. «Ավետիք Իսահակյանը ազատագրական պայքարի գովերգու», «Հյուսիսափայլ», Գիտական հանդես  1(7), Ե., 2021 թ., էջ 5-13։ 
 18. «Ավետիք Իսահակյանը աֆորիզմների վարպետ», Եր., Գրականագիտական հանդես,  ԻԴ 2022-1, 2022, էջ 39-59։
 19. Բնապաշտ գրողի փոքր արձակի փիլիսոփայությունը, Մրցունակ կրթության և գիտության հիմնախնդիրները հարափոփոխ աշխարհում, Հյուսիսային համալսարան, Եր., 2022, էջ 218-234։
 20. Стихи, посвященные Гевонду Алишану и Мкртичу Хримяну при жизни, РЕГИОН И МИР научно-аналитический журнал, том XIII, №3, 2022, ст.114-119.

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մասնակցություն Հովհ.Թումանյանի ակադեմիական 10 հատորյակի վերխմբագրված վերահրատարակության աշխատանքներին՝ որպես խմբագրական խորհրդի անդամ – Հովհ. Թումանյան, ԵԼԺ, հատոր 2,3,4,5