Ծննդյան օր, ամիս, տարի – 28.02.1971թ.

ՀՀ, ք. Չարենցավան

siranush.margaryan.71@mail.ru

Ամուսնացած չէ, երեխաներ չունի

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

2001 թվականին  ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի 003 մասնագիտական խորհրդում «Նորագույն շրջանի հայ գրականություն» մասնագիտությամբ պաշտպանել է թեկնածուական ատենախոսություն (թեման՝ «Ժամանակակից հայ պատմավեպը (1988-2000-ական թվականներ)») և ստացել բանասիրական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան

1996-2000 – Երևանի Խ․ Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, ասպիրանտուրա

1991-1996 – Երևանի Խ․ Աբովյանի անվան պետական մանկավարժական համալսարան, Հայ բանասիրության ֆակուլտետ

1978-1988 -Չարենցավանի 4-րդ միջնակարգ դպրոց

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓՈՐՁ

2000-2006 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, կրտսեր գիտաշխատող

2006-2016 – ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

20.12.2016-ից առ այսօր- ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի Հայ նոր գրականության պատմության բաժնի վարիչ

2000-2012 – Երևանի Հրաչյա Աճառյան համալսարան, Հայ նոր գրականության պատմության դասախոս

2012-2016 – ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոն, Հայ նոր գրականության պատմության դասախոս

2009-ից առ այսօր-  ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի Գրականագիտության 003 մասնագիտական խորհրդի գիտական քարտուղար։

Դասավանդում     

2000-2012 – Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարան, Հայ նոր գրականության պատմության դասախոս

2012-2016 , ՀՀ ԳԱԱ Միջազգային գիտակրթական կենտրոն, դասախոս

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ

MS WINDOWS, MS Office User (MS Word, MS Excel), որոնողական համակարգեր

ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԵՏԱՔՐՔՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏ

Նորագույն շրջանի հայ գրականություն

Հայ նոր գրականության պատմություն

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ (կոչումներ, պարգևներ, մրցանակներ, գրանտներ և այլն) 

2010 թվականին Երևանի «Հրաչյա Աճառյան» համալսարանի գիտական խորհրդի որոշմամբ ստացել է դոցենտի կոչում

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի Գրականագիտության 003  գիտական խորհրդի քարտուղար:

ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի գիտական խորհրդի անդամ։

Մասնակցել է միջազգային և հանրապետական բազմաթիվ գիտաժողովների, գրախոսել տասնյակ  գրքեր և գիտական հոդվածներ։

2018- ԳԱԱ, Գովեստագիր՝ երկարատև ու անբասիր աշխատանքի համար

2007- Հայաստանի գրողների միության անդամ

2001- ՀՀ ԳԱԱ, «Լավագույն երիտասարդ գիտնական» մրցանակ

 

ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ

ա) մենագրություն

 1. Ս․Մարգարյան, «Պատմության ժամանակը (Արդի հայ պատմավեպի պատմություն)», Մենագրություն, 2000 թվական, 210 էջ։
 2. Ս․Մարգարյան, « Գրական զուգահեռներ», Գիտական հոդվածների ժողովածու, 2009 թվական, 270 էջ։

 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐ

 1. Տիրամոր անձեռակերտ պատկերի (Հոգյաց վանքի) պատումը Խորենացուց մինչև Րաֆֆի, Գիտական Արցախ, 2023, № 2 (17), էջ , ՀՏԴ 821.19.0։
 2. Թեհմինա Մարության. «Գրականագիտական ուսումնասիրություններ, Ա», Գիտական Արցախ, 2022, № 3 (14), էջ 271-276, DOI։ 10.52063/25792652-2022.3.․14-271։
 3. Nekrasov’s Yesterday in Armenian and English. The scientific heritage. No 89 (2022. Vol-5. Budapest. 2022. P. 87-91. // (на англ. яз., в соавторстве с К. Г. Беджанян) https://www.slideshare.net/TSH-Journal/the-scientific-heritage-no-89-89-2022-Vol-5.pdf// ISSN 9215 — 0365// DOI: 10.5281
 4. Сравнительный анализ переводов стихотворения Н. Некрасова на английский и армянский языки. (на русском языке, в соавторстве с К. Г. Беджанян)// Современная филология. Социальная и национальная вариативность языка и литературы: Материалы VII международного научного конгресса, 7 апреля – 19 мая 2022 г. / ред. Е. В. Полховская. – Симферополь. ИТ «Ариал». 2022. С. 156-162. (636с.) ISBN 978-5-907587-70-0 https://www.elibrary.ru/item.asp?id=49472822
 5. Վերնագիրն իբրև գաղափարակիր կոնցեպցիա Գարեգին Սրվանձտյանցի և Ղևոնդ Ալիշանի գործերում // Գիտական հոդվածների ժողովածու (Խ.Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հիմնադրման 100-ամյակին նվիրված միջազգային գիտագործնական գիտաժողովի նյութեր), Երևան, 2022 թվական, ISBN 978-9939-9282-8, Էջ 61-74։
 6. Ռոմանտիզմի տիպաբանությունը Ղևոնդ Ալիշանի քնարերգության մեջ։ Հայր Ղևոնդ Ալիշանի ծննդյան 200- ամյակին նվիրված գիտական նստաշրջանի նյութերի ժողովածու, ՀՀ ԳԱԱ Մանուկ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, 2021 թիվ, Երևան, ISBN 978-5-8080-1474-9, էջ 82-101։
 7. Նեկրասովի երկու բանաստեղծությունների հայերեն թարգմանության զուգադրական քննություն, Сборник научных статей (Материалы межвузовской научно-практической конферанции),. Армянсий государственный педогогический университет им. Х. Абовяна, октябрь, 2021, ISBN 978-9939-889-15-3, ст․55-73 ։
 8. Ալիշանի պատմահայեցությունը «Հայրունի» հատորում, Բազմավեպ, Հայագիտական բանասիրական գրական հանդես, 2021թվական, 1-2, Վենետիկ, Սուրբ Ղազար, էջ 231-251։
 9. Гевонд Алишан и теоретические вопросы европейского классицизма и романтизма. Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции , Санкт-Петербург: КультИнформПресс. ISBN 978-5-7310-5700-4, 2021. С 128-132.
 10. Գարեգին եպիսկոպոս Սրվանձտյանցը և գրերի գյուտի՝ Բալուի ավանդույթը, Էջմիածին ամսագիր, 2021, ԺԲ, դեկտեմբեր, ISSN 1829-4243, էջ 103-119։
 11. Սերգեյ Աղաջանյանի «Միջօրե» ժողովածուն, ISBN 978-9939-9209-2-4, Միջազգային գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,Երևան, 2020, էջ 319-334։
 12. Լևոն Շանթի «Շղթայվածը» դրաման․ տիպաբանական վերլուծություն, Լևոն Շանթի 150-ամյակի հոբելյանական գիտաժողովի նյութեր, Երևան, 2020, ISBN 978-5-8080-1444-2, Մ․ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, էջ 180-205։
 13. Հենրիկ էդոյան՝ լույսը, որ գալիս է Տիեզերքից, Сборник научных статей (Материалы межвузовской научно-практической конферанции), ISBN 978-9939-889-01-6. Армянсий государственный педогогический университет им. Х. Абовяна, ноябрь, 2020, ст․ 55-72:
 14. Стихотворный сборник Генрика Эдоняа «Свет слева», Электронная версия третьего выпуска журнала  “Deutsche Internationale Zeitschrift für zeitgenössische wissenschaft” №3, vo.2, 2020, ISSN (Print) 2701-8369, ISSN(Online) 2701-8377, ст. 33-37.
 15. Նարինե Աբգարյան․ երկու պատմվածքի մեկնություն, Сборник научных статей (Материалы межвузовской научно-практической конферанции), Армянсий государственный педогогический университет им. Х. Абовяна, ISBN 978-9939-857-64-0, Ереван, 2019, էջ 50-64։
 16. Нарине Абгарян։ Никогда больше не буду писать о войне․ Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции Санкт-Петербург: КультИнформПресс. ISBN 978-5-7310-4779-1, с. 195-200.
 17. Արսեն Բագրատունու «Հայկ Դյուցազն» պոեմը, Վենետիկի Մխիթարյան Միաբանության միջազգային գիտաժողովի զեկուցումների ժողովածու, Երևան, 2018, Երևան, էջ 320-339:
 18. Հուսիկ Արայի «Տան դուռը» ժողովածուն,Վանաձորի պետական համալսարան, Միջազգային գիտաժողովի նյութեր, ISBN 978-9939-9133-8-4, Երևան, 2018, էջ 264-279:
 19. Բնության և բարոյականության հակասությունը Նար-Դոսի ստեղծագործության մեջ, Հայագիտական հանդես, Ν3 (41), Երևան, ISSN 1829-0531, 2018, էջ 36-45:
 20. Ցավ, որ ուզում է խոսել, Հայագիտական հանդես, Ν4 (42), Երևան, ISSN 1829-0531, 2018, էջ 47-58:
 21. На границе двух времен, О․ Григорян, Образование и наука в России и за рубежом, Москва, ISSN 2221-4607, 2018, Ν12, Vol 47, с. 298-303.
 22. Стихотворение потеряного миража։ Вардан Акопян, Образование и наука в России и за рубежом, Москва, ISSN 2221-4607, 2018, Ν12, Vol 47, с. 303-309.
 23. Левон Хечоян: интерпретация двух рассказов, Санкт-Петербургскй центр системного анализа, ISBN 978-5-7310-4779-1, Сборник научных статей по итогам международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург: КультИнформПресс. ISBN 978-5-7310-4779-1,   с. 212-220.
 24. Լ. Խեչոյանի գրականության ուկրաինական արձագանքները, Сборник научных статей (Материалы межвузовской научно-практической конферанции), Армянсий государственный педогогический университет им. Х. Абовяна, ISBN 978-9939-857-64-0, Ереван, 2018, էջ 79-97։
 25. «Հայ գրականության պատմություն», 3-րդ հատոր, Ղևոնդ Ալիշան, գրական դիմանկար, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, 2016 թվական, էջ 171-194
 26. Կենսագրական վեպի սահմանը, Գրականագիտական հանդես, 2014 թվական, , №3, ISSN 1829- 0116, էջ 98-114։
 27. Զանգուլակներով կույր անցորդը, Գրականագիտական հանդես, 2012 թվական, №1-2, ISSN 1829- 0116, էջ 76- 93։
 28. Ե՛վ օձի, և՛ Հայր մերի ժամանակը, Գարուն ամսագիր, 2012 թվական, № 9- 10, էջ 211-222։
 29. Գրեթերթի պատմվածքը, Նորք ամսագիր, 2009 թվական, №4, դասիչ՝ 77823, էջ 138-155։
 30. Ինքնության որոնման տագնապը, Նորք ամսագիր, 2007 թվական, №1, դասիչ՝ 77823, էջ 150-157:
 31. Ավերված այգու առասպելը, Նորք ամսագիր, 2007 թվական, №2, դասիչ՝ 77823, էջ 135-144։
 32. Կորուսյալ հիշողության ստվերնեում, Նորք ամսագիր, 2005 թվական, №1, դասիչ՝ 77823, էջ 115-121։
 33. «Հայ վեպի պատմություն», 19-րդ դար, Գյուղագրական վեպը, (Ընդհանուր տեսություն), ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, ՀՀ  «Գիտություն» հրատարակչություն , 2005 թվական, էջ 491-520:
 34. Գրողի փակ աշխարհը (Լևոն Խեչոյան, «Սև գիրք, ծանր բզեզ»), Լրաբեր Հասարակական Գիտությունների, 2001, №2, էջ 156-166,:

ԽՄԲԱԳՐՎԱԾ ԱՇԽԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 1. «Հայ վեպի պատմություն», 19-րդ դար, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, կազմող և խմբագիր՝ Ս․ Մարգարյան, ՀՀ  «Գիտություն» հրատարակչություն , 2005 թվական, 595 էջ։
 2. «Հայ գրականության պատմություն», 3-րդ հատոր, ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, կազմող և խմբագիր՝ Ս․ Մարգարյան, ՀՀ  «Գիտություն» հրատարակչություն , 2016 թվական, 595 էջ։
 3. «Հայ գրականության պատմություն», 4-րդ հատոր, ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, կազմող և խմբագիր՝ Ս․ Մարգարյան, չտպագրված։
 4. Սերգեյ Սարինյան, Կենսամատենագիտություն, ՀՀ ԳԱԱ Մ․ Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ , 2019 թվական, 100 էջ։

Մասնակցություն գիտական հրատարակությունների խմբագրական կազմին

 1. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտի        «Գրականագիտական հանդեսի» խմբագրական խորհրդի անդամ,
 2. Արցախի «Դպրատուն» հասարակական գիտությունների հանդեսի խմբագրական խորհրդի անդամ,
 3. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, «Լևոն Շանթ, Երկերի լիակատար ժողովածու»-ի (11 հատոր) խմբագրական խորհրդի անդամ,
 4. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, «Հովհաննես Թումանյան, Երկերի լիակատար ժողովածու» (10 հատոր, վերախմբագրված հրատարակություն) խմբագրական խորհրդի անդամ
 5. ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ, «Թումանյանը ժամանակակիցների հուշերում» (2 հատոր, վերախմբագրված հրատարակություն) խմբագրական խորհրդի անդամ։