Lույս ընծայեց Ավետիք Իսահակյանի երկերի լիակատար ժողովածուի ակադեմիական հրատարակության ութերորդ հատորը

Օրեր առաջ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտը լույս ընծայեց Ավետիք Իսահակյանի երկերի լիակատար ժողովածուի ակադեմիական հրատարակության ութերորդ հատորը (Գիրք Բ)՝ Ուստա Կարո և Օրթե Հարութ (երկրորդ տարբերակ):

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *